Erhvervsvilkår for iMakr Nordic ApS

1. Definitioner
   1.1 “Vilkår” og “betingelser” henviser til disse erhvervsvilkår.
   1.2 “iMakr Nordic” betyder iMakr Nordic ApS.
   1.3“Kunde” og “Køber” betyder de erhvervsdrivende, der handler hos iMakr Nordic.

2. Anvendelse og gyldighed
   2.1 iMakr Nordic sælger ikke til forbrugere.
   2.2 Alle leverancer sker i henhold til disse vilkår, med mindre andet er aftalt skriftligt.
   2.3 Angiver Køber andre vilkår ved fremsendelse af bestilling, anses disse ikke for bindende, med mindre iMakr Nordic har accepteret disse skriftligt.

3. Ordre og bestilling
   3.1 Der er først indgået en bindende aftale mellem Køber og iMakr Nordic, når iMakr Nordic har bekræftet ordren.
   3.2 Afgives bestilling på iMakr Nordics hjemmeside, sender vores system en kvittering pr. e-mail, hvoraf bestillingen fremgår. Denne kvittering er ikke en bindende for sælger.
   3.3 iMakr Nordic er ikke forpligtet til at acceptere ordrer og forbeholder sig ret til at afvise eller annullere bestillinger.
   3.4 Bestillinger, der er bekræftet af iMakr Nordic, kan kun annulleres eller ændres med iMakr Nordic’s godkendelse.

4. Priser, faktura, betaling og rente
   4.1 De annoncerede priser angives i danske kroner, eksklusiv moms og leveringsomkostninger (EXW), med mindre andet fremgår.
   4.2 De estimerede omkostninger for samlet levering til én adresse fremgår særskilt og oplyses i danske kroner eksklusiv moms.
   4.3 Opstår der forhold, som i usædvanligt omfang påvirker omkostningerne for de varer, Køber har bestilt, forbeholder iMakr Nordic sig ret til at ændre priserne med omgående virkning. I så fald underrettes Køber omgående.
   4.4 Fakturaer sendes elektronisk. Ønskes faktura tilsendt pr. brev pålægges et faktureringsgebyr på 50 kr.
   4.5 Alle bestillinger forudbetales, med mindre andet er aftalt skriftligt.
   4.6 Betaling kan ske via bankoverførsel og med de betalingskort, der fremgår af hjemmesiden.
   4.7 Ved køb på kredit skal betaling ske på forfaldsdagen jf. fakturaen, med mindre andet er aftalt skriftligt.
   4.8 iMark Nordic er berettiget til at udveksle oplysninger med kreditoplysningsbureauer og anmode om kreditvurderinger.
   4.9 Efter forfald kan iMakr Nordic beregne morarante, for tiden 2 % pr. påbegyndt måned.
   4.10 Reklamation fritager ikke Kunden for betaling ved forfald eller modregning i iMakr Nordic’s betalingskrav.

5. Levering og ejendomsforbehold
   5.1 I udgangspunktet leveres alle varer til Kundens leveringsadresse, men Kunden kan afhente varer hos iMakr Nordic efter aftale.
   5.2 Leveringstider er omtrentlige og uforbindende, med mindre andet er aftalt skriftligt.
   5.3 iMakr Nordic har intet ansvar for forsinkelser og tab som forsinkelser måtte forårsage.
   5.4 Er forsinkelsen væsentlig, kan kunden hæve ordrer berørt heraf, såfremt iMakr Nordic ikke senere end 10 arbejdsdage efter modtagelse af Kundens påkrav, har leveret berørte ordrer.
   5.5 iMakr Nordic er berettiget til at levere senere end aftalt i tilfælde af:
      5.5.1 Force majeure, herunder usædvanligt vejrlig.
      5.5.2 Forsinkelse, der skyldes iMakr Nordics leverandører, transportører eller øvrig tredjepart, herunder arbejdskonflikter.
      5.5.3 Påbud eller forbud som iMakr Nordic ikke burde have forudset på aftaletidspunktet.
   5.6 Hvis kunden ikke kan modtage eller afhente varen på det aftalte sted og tidspunkt, kan iMakr Nordic opbevare varerne for Kundens regning og risiko, indtil leveringen kan gennemføres. Udgifter i forbindelse med forgæves levering og genlevering kan pålægges Kunden.
   5.7 iMakr Nordic forbeholder sig ejendomsretten til varer leveret i henhold til disse vilkår, indtil fuld og endelig betaling har fundet sted, således at iMakr Nordic kan tilbagetage varer, såfremt betaling ikke sker.

6. Fortrydelsesret, reklamation og garanti
   6.1 Når iMakr Nordic har udstedt en ordrebekræftelse og varerne er afsendt, kan ordrer ikke ændres, annulleres eller returneres, med mindre det er skriftligt godkendt af iMakr Nordic.
   6.2 Varer modtages kun retur ubrugt og i intakt, original emballage. Med mindre andet aftales, fradrager iMakr Nordic 15 % af købesummen i forbindelse med returnering. Returnering sker ved Købers foranstaltning og regning.
   6.3 Straks efter modtagelsen, og altid inden varen tages i anvendelse eller forarbejdes, skal Kunden gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at de er leveret som aftalt.
   6.4 Eventuelle fejl eller mangler skal meddeles iMakr Nordic skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af varerne. Hvis fejl eller mangler, der er opdaget eller burde være opdaget, ikke er meddelt inden for denne frist, kan de ikke gøres gældende på et senere tidspunkt.
   6.5 I tilfælde af skjulte fejl eller mangler skal reklamation ske umiddelbart efter at Køber er blevet bekendt hermed, og i alle tilfælde senest 3 måneder efter modtagelse af varen.
   6.6 iMakr Nordic forbeholder sig ret til at afgøre, hvordan fejl eller mangler afhjælpes.
   6.7 iMakr Nordic kan annullere ordrer og standse leveringer såfremt, men ikke begrænset til:
      6.7.1 En købspris er fejlagtigt angivet.
      6.7.2 Et forfaldent beløb ikke betales rettidigt.
      6.7.3 Kunden er insolvent.
      6.7.4 Kunden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger overfor iMakr Nordic, herunder bestillinger afgivet af en konkurrerende virksomhed.
      6.7.5 Kunden har misligholdt aftalen.
   6.8 iMakr Nordic forbeholder sig ret til at annullere ordrer, hvis varen er udsolgt eller udgået. I så fald underretter vi herom snarest muligt med information om alternativer, der kan tilbydes i stedet.
   6.9 Er en vare omfattet af fabriksgaranti, kan denne alene gøres gældende mod udstederen af garantien.
   6.10 For varer, der ikke er omfattet af garanti, yder iMakr Nordic 1 års reklamationsret. Ønsker kunden at gøre brug heraf, skal Kunden reklamere skriftligt straks efter, at Kunden er blevet bekendt med fejlen, og senest 1 år efter levering.

7. Ansvar
   7.1 iMakr Nordic er ikke ansvarlig overfor Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, der kan henføres til force majeure, dvs. forhold der er uden for iMakr Nordics kontrol, og som iMakr Nordic ikke burde have forudset på aftaletidspunktet.
   7.2 iMakr Nordic påtager sig intet ansvar for rådgivning, vejledning eller anden service forbundet med køb hos iMakr Nordic.
   7.3 iMakr Nordic påtager sig intet ansvar for tab forbundet med køb hos iMakr Nordic, herunder mistede besparelser samt tab eller beskadigelse af data, goodwill eller omdømme.
   7.4 iMakr Nordics ansvar er begrænset til maksimalt at udgøre værdien de fakturerede varer.

8. Ændringer
   8.1 iMakr Nordic forbeholder sig ret til løbende at ændre i vilkårene. Den seneste version af betingelserne er dog altid tilgængelig på hjemmesiden.

9. Lovvalg og værneting
   9.1 Disse vilkår og eventuelle aftaler, der indgås i henhold hertil, er underlagt dansk ret, og enhver uenighed eller tvist mellem iMakr Nordic og Kunden afgøres af Københavns Byret, idet iMakr Nordic kan kræve sagen henvist til Sø- og Handelsretten i København.

10. Kontaktoplysninger
   10.1 iMakr Nordic ApS, CVR-nr. 41645229, Farverland 4, 2600 Glostrup, Danmark, telefon-nr. 5362 0045.